Cabhair don Ardteist- An Chluastuiscint

Ceann de na rudaí is mó a thugann deacracht do mhuintir na hArdteise ná an chluastuiscint. Bíonn roinnt daltaí cráite aige. Breathnaímse ar an gcluastuiscint ar nós turas traenála. Tá ort do chluas a thraenáil ionas go bhfaighidh sé cleachtadh a bheith ag éisteacht le Gaeilge. Tá sé ar nós a bheith ag traenáil le haghaidh rása, níl tú ag dul amach ag rith rás gan aon traenáil a bheith déanta agat, ar an gcaoi chéanna ní dhéanfaidh tú go maith sa chluastuisicnt gan traenáil/cleachtadh rialta. 

Feicim arís agus arís eile é seo agus mé i mbun feitheoireachta ar scrúdaithe, tagann canúint éigin (brón orm....ach canúint Uladh go hiondúil) agus stopann daltaí ag éisteacht. Caithfidh sibh cleachtadh a fháil ar chuile chanúint agus an t-aon bhealach a ndéanfaidh tú é sin ná a bheith ag éisteacht le Gaeilge go rialta. 

An chéad mholadh a bheadh agam do dhaltaí ná peann aibhsithe a cheannacht. Ar lá an scrúdú ansin cur líne ar na heochair fhocail sa cheist. Tabharfaidh sé seo treor duit ar chéard go díreach a gcaithfidh tú a bheith ag faire amach dó. Ná cur do chuid ama amú ag féachaint timpeall an halla scrúdaithe ar do chairde!!!!!! Ar an bpointe a bhrúitear cnaipe ar an téip sin, ba cheart duitse a dhul i mbun oibre!!!

 An bhfuil tú in ann é a dhéanamh sna ceisteanna seo thíos?

Cá bhfuil cónaí ar Mháire? 

Cé leis a labhair Pádraig? 

Cén contae a bhfuil an halla suite? 

Cad é réamháisnéis na haimsire don oíche anocht?

An chéad rud eile ansin agus tú i mbun do chuid cleachtaidh rialta, coinnigh dialann bheag, nó spás éicint i do chóipleabhair agus scríobh síos focail nua/áiteanna/ceisteanna a thagann tú trasna orthu. Cuideoidh sé seo leat níos déanaí. 

Tá roinnt rudaí a thagann aníos go minic sa chluastuiscint, seo thíos cuid acu: 

1. Contaetha na Tíre- ba cheart go mbeadh siad seo ar do thoil agat, bí cúramach leis an leagan ginideach do chuid acu: 

Gaillimh- Contae na Gaillimhe

Corcaigh- Contae Chorcaigh 

Maigh Eo- Contae Mhaigh Eo

Muineachán- Contae Mhuineacháin     agus rl. 

2. Ceantair Ghaeltachta: Ba cheart duit liosta a chur le chéile do na ceantair Gaeltachta go háirithe cinn a bhfuil Radió na Gaeltachta nó eagraíochtaí tábhachtacha Gaeilge iontu. 

m.sh Teach an Phiarsaigh i Ros Muc

Raidió na Gaeltachta i gCasla 

TG4 i mBaile na hAbhann

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge- An Cheathrú Rua/ Carna 

Údarás na Gaeltachta- Na Forbacha

(Níl iontu sin ach cúpla sampla)

3. Bailte in  Éirinn a bhfuil nasc acu le Gaeilge nó a bhfuil eagraíochtaí Gaeilge lonnaithe iontu. 

4. Tíortha ar fud an domhain m.sh An Bhreatain Bhig, Sasana, An Bhreatain, an tSualainn, An Astráil, An Bheilg, An Albain, Na Stáit Aontaithe rl. 

5. Postanna: tagann postanna aníos fíor rialta ar na páipéir scrúdaithe. 

Samplaí: gairmtheoraí, bleachtaire, cuntasóir, leachtóir, meicneoir, taighdeoir rl. 

6. Scileanna: an-mhinic a bhíonn ort dhá scill a luaigh a theastaíonn le haghaidh post éigin. 

Samplaí: scileanna maithe ríomhaireachta, scileanna cumarsáide, scileanna eagarthóireachta rl

7. Téarmaí a bhaineann leis an aimsir/Réamháisnéis na haimsire. 

Samplaí: Ceomhar, bradán báistí, dhá chéim faoin reóphointe rl

8. Tréithe Daonna- ba cheart go mbeadh liosta curtha le chéile agat dóibh seo ar aon nós do Pháipéar a Dó. 

Samplaí: gránna, deas, ciúin, réchúiseach, neamhurchóideach, dána, lách, cineálta, cainteach rl

9. Foclóir a bhaineann le Tairiscint Poist. 

Samplaí: agallamh, iarratas, cáilíocht, follúntas, á lorg, gaeilge líofa, taithí oibre, tuarastal rl

10. Laethanta na Seachtaine/Míonna na Bliana- Ní chreidfeá an méid daoine a dhéanann botúin anseo. 

11. Coláistí/Ollscoileanna/Cúrsaí Ollscoile- arís cinn coitianta agus an leagan Gaeilge a bheith ar eolas agat.

Samplaí: Coláiste na hOllscoile, Gaillimh, Institúid Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

12. Ranna Rialtais 

Samplaí:  An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

13. Féilte na Bliana: 

Samplaí: An tOireachtas, Pléaráca Chonamara, seoladh leabhair, ceiliúradh in ómós do...

Tá súil agam go mbeidh sé sin cabhrach daoibh! Ná déanaigí dearmad - Cleachtadh a dhéanann máistreacht.

Gearóidín